Zerowa stawka opłat

§ 9. 1. Ustala się zerową stawkę opłaty dla:
1) osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności będących właścicielami pojazdów, których prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego lub dysponujący tymi pojazdami na podstawie umowy kredytu, leasingu, przez cały okres korzystania z uprawnienia, które przysługuje
na podstawie Karty parkingowej wydanej zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności stwierdzającego uprawnienia zawarte w art. 8 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, dowodu rejestracyjnego pojazdu, umowy kredytu, leasingu w przypadku dysponowania pojazdem na podstawie takich umów;
2) rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych do ukończenia przez osoby niepełnosprawne 18 roku życia będących właścicielami pojazdów, których prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego lub dysponujący tymi pojazdami na podstawie umowy kredytu, leasingu przez cały okres korzystania z uprawnienia, które przysługuje po okazaniu Karty parkingowej wydanej
na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, dowodu osobistego, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełno-sprawności stwierdzającego uprawnienia zawarte w art. 8 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, dowodu rejestracyjnego pojazdu, umowy kredytu, leasingu w przypadku dysponowania pojazdem na podstawie ta-kich umów;
3) inwalidów wojennych będących właścicielami pojazdów, których prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego lub dysponujący tymi pojazdami na podstawie umowy kredytu, leasingu przez cały okres korzystania z uprawnienia, które przysługuje na podstawie Legitymacji Inwalidy Wojennego wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Legitymacji Inwalidy Wojennego RP wydanej przez Związek Inwalidów Wojennych RP, dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego pojazdu, umowy kredytu, leasingu w przypadku dysponowania pojazdem na podstawie takich umów; Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 1850
4) osób represjonowanych w hitlerowskich więzieniach, obozach koncentracyjnych, ośrodkach zagład, w więzieniach oraz poprawczych obozach pracy i poprawczych koloniach pracy podległych Głównemu Za-rządowi Obozów i Kolonii Poprawczych NKWD będących właścicielami pojazdów, których prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego lub dysponujący tymi pojazdami na podstawie umowy kredytu, leasingu przez cały okres korzystania z uprawnienia, które przysługuje
na podstawie Legitymacji Osoby Represjonowanej wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego pojazdu, umowy kredytu, leasingu w przypadku dysponowania pojazdem na podstawie takich umów;
5) Pionierów Miasta Szczecin, Honorowych Obywateli Miasta Szczecin, osób posiadających honorowy tytuł „Ambasador Szczecina”, oraz osób wyróżnionych Medalem za Zasługi dla Miasta Szczecin będących właścicielami pojazdów, których prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego lub dysponujący tymi pojazdami
na podstawie umowy kredytu, leasingu, przez cały okres korzystania z uprawnienia, które przysługuje na podstawie Legitymacji Pioniera Miasta Szczecin /Legitymacji Honorowego Obywatela Miasta Szczecin/ legitymacji honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”/ Legitymacji Osoby wyróżnionej Medalem za Zasługi dla Miasta Szczecin wydanej przez Urząd Miasta Szczecin, dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego pojazdu, umowy kredytu, leasingu w przypadku dysponowania pojazdem na podstawie takich umów;
6) Straży Miejskiej w Szczecinie;
7) Kierujących taksówkami na miejscach wyznaczonych znakami D-19 „postój taksówek” (oznacza początek miejsc wyznaczonych) i D-20 „koniec postoju taksówek”.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-5, obowiązuje od momentu odbioru dokumentu poświadczającego prawo do korzystania ze stawki zerowej (nalepka)
i obejmuje jeden pojazd samochodowy.

§ 10. Ustala się zerową stawkę opłat dla posiadaczy samochodów zaopatrzonych w kartę parkingową lub pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych za parkowanie w miejscu (koperta) przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącym taką osobę.

UCHWAŁA NR XX/564/12 RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 25 czerwca 2012 r.

 ———

w §9 ust. 1 dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

8) Kierujących motocyklami;
9) Kierujących pojazdami samochodowymi – Specjalistycznej Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych (SOKON) oraz pojazdami samochodowymi pełniącymi funkcje interwencyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

UCHWAŁA NR XXVIII/816/13 RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 18 marca 2013 r.