Katalog nieuznawanych reklamacji

Katalog najczęstszych zdarzeń zaistniałych w SPP, w przypadku których brak jest podstaw do uznania reklamacji:

 • zakończył się czas obowiązywania biletu
 • W przypadku stwierdzenia przez kontrolera SPP przekroczenia czasu obowiązywania biletu parkingowego oraz wystawienia zawiadomienia o nieopłaconym postoju pojazdu w SPP, powoduje konieczność wniesienia opłaty dodatkowej.

 • wprowadzony błędny numer rejestracyjny pojazdu w aplikacji płatności mobilnych oraz w sklepie internetowym
 • Wprowadzenie błędnego numeru rejestracyjnego do systemu płatności mobilnych
  lub w sklepie internetowym oznacza, że opłatę wniesiono za pojazd wprowadzony
  do systemu, co oznacza brak możliwości uznania, że wpłatę wniesiono za inny pojazd.

 • opłata w aplikacji płatności mobilnych nie wniesiona za strefę szczecińską
 • Wprowadzenie opłaty dotyczącej strefy płatnego parkowania innego miasta powoduje, że nie ma możliwości uznania, iż opłatę tę dokonano za pojazd parkujący w Szczecinie.

 • opłata wniesiona w aplikacji płatności mobilnych za postój pojazdu
  w podstrefie B, a faktyczny postój pojazdu w podstrefie A
 • Opłata wniesiona poprzez aplikację płatności mobilnych za postój pojazdu
  w podstrefie A upoważnia do parkowania za czas oznaczony w całej strefie, natomiast opłata wniesiona za postój w podstrefie B upoważnia do postoju jedynie w podstrefie B.

 • postój pojazdu osoby niepełnosprawnej poza „kopertą” na podstawie
  Karty Parkingowej
 • Karta Parkingowa wydana osobie niepełnosprawnej przez Powiatowy Zespół
  ds. Orzekania o Niepełnosprawności uprawnia do bezpłatnego parkowania jedynie
  na tzw. kopertach.

 • ksero biletu parkingowego
 • Dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty za parkowanie jest oryginał ważnego biletu postojowego, nie jego skan czy kserokopia, w związku z czym tylko ważny
  i oryginalny bilet postojowy może stanowić podstawę reklamacji i ewentualnego anulowania wystawionego zawiadomienia o nieopłaconym postoju.

 • brak znaku poziomego wyznaczającego płatne miejsca postojowe
 • Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie siedmiu sędziów, podejmując dnia 09 października 2017 r. Uchwałę II GPS 2/17 stwierdził, że płatne miejsca postojowe w obszarze określonym znakami D-44 i D-45 co do zasady powinny
  być wyznaczone za pomocą znaków pionowych D-18 i poziomych P-18. Jednocześnie Sędziowie rozróżnili ich funkcje wskazując, że to znaki pionowe D-18 informują
  o sposobie korzystania z drogi oraz uznali je za wystarczające do wyznaczenia płatnego miejsca postojowego.

 • zakup abonamentu i opłaty zryczałtowanej po wystawionym
  przez kontrolera zawiadomieniu o nieopłaconym postoju pojazdu
 • Ważność abonamentu i opłaty zryczałtowanej rozpoczyna się dopiero w momencie
  jego zakupu.

 • postój pojazdu z wykupioną opłatą zryczałtowaną (zegary) dla rodziców, opiekunów dzieci uczęszczających do placówek szkolnych, wychowawczych, opiekuńczych oraz żłobków poza miejscami oznakowanymi tablicami informacyjnymi
 • Opłata zryczałtowana uprawnia jedynie do postoju do 10 minut na ulicy lub części ulicy w rejonie zlokalizowania placówki oznaczonej odpowiednimi tablicami informacyjnymi ”placówka szkolna, wychowawcza, opiekuńcza, żłobek”. Postój w pobliżu placówki,
  lecz poza miejscami oznaczonymi, wymaga wniesienia opłaty za postój z SPP.

 • wielokrotne zawiadomienia wystawione jednego dnia
 • Każde z zawiadomień o nieopłaconym postoju ważne jest w miejscu jego wystawienia, zmiana miejsca postoju powoduje powstanie ponownego obowiązku wniesienia opłaty.

 • awaria urządzenia kasującego (tzw. parkomatu)
 • W obszarze SPP konieczne jest wniesienie opłaty, instrukcja wnoszenia opłaty znajduje się na każdym urządzeniu kasującym. Na każdym urządzeniu znajduje się również informacja o konieczności skorzystania z urządzenia sąsiadującego w przypadku awarii.

 • samochody zastępcze – abonamenty i opłaty zryczałtowane
 • Abonament lub opłata zryczałtowana jest dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty i uprawniającym do parkowania w strefie pojazdu o numerze rejestracyjnym zamieszczonym na abonamencie oraz opłacie zryczałtowanej. Parkowanie samochodem zastępczym nie spełnia tego wymogu.

 • postój na ulicy innej niż wskazana w opłacie zryczałtowanej
  dla mieszkańca strefy
 • Opłata zryczałtowana dla mieszkańca strefy upoważnia do postoju na ulicy,
  której nazwa znajduje się na nalepce opłaty zryczałtowanej.

są to jedynie przykłady braku podstaw do reklamacji.