Podstawy prawne

Dokumenty składane w biurze Strefy Płatnego Parkowania
zgodnie z art. 27 Konstytucji RP (Dz.U.1997.78.483 ze zm.) i ustawą o języku polskim
(tekst jedn. Dz.U.2011.43.224 ze zm.) muszą być składane w języku polskim,
przy czym tłumaczenia dokumentu na język polski winien dokonać tłumacz przysięgły.

———

OBWIESZCZENIE NR 13/14
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 26 maja 2014 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych
Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania